Het baanreglement van Golfbaan Ockenburgh

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen.

1.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Stichtingsbestuur of haar vertegenwoordiger, eventueel in samenspraak met de Golfclub over de te nemen beslissingen of maatregelen. In gevallen waarbij leden van de Golfclub zijn betrokken beslist het Verenigingsbestuur na overleg met de Stichting.

1.3. Bij (herhaaldelijke) overtreding van het baanreglement wordt door het Stichtingsbestuur een sanctie opgelegd. In gevallen waarbij leden van de Golfclub betrokken zijn sanctioneert het Verenigingsbestuur na overleg met de Stichting.

 

Artikel 2 Openingstijden

2.1. De openingstijden van de golfbaan, het clubhuis, de receptie en de driving range staan vermeld op het mededelingenbord in het clubhuis en op de website www.golfockenburgh.nl, of www.golfbaanockenburgh.nl

2.2. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door het Stichtingsbestuur of, bij diens afwezigheid, door de greenkeeper of de door de Stichting aangewezen vertegenwoordiger/caddiemaster/pro, in verband met:

 • weers – of terreinomstandigheden;
 • wedstrijden of evenementen;
 • gebruik door derden.

Omtrent eventuele sluiting zal door of vanwege de Stichting zo tijdig mogelijk worden gecommuniceerd via de daartoe ten dienste staande middelen.

 

Artikel 3 Toegang golfbaan

3.1. De golfbaan is toegankelijk voor:

 • Leden van Golfclub Ockenburgh;
 • Genodigden van het Stichtingsbestuur;
 • Greenfee spelers, bedrijfsleden, en bezoekers van de golfschool/clinics.

3.2. Ten aanzien van de speelgerechtigheid gelden de volgende regels:

 • Clubleden en bedrijfsleden, dienen in het bezit te zijn van een speelrechtlabel met minimaal een baanpermissie op golfbaan Ockenburgh;
 • Greenfee spelers en/of genodigde spelers, niet leden, dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldige greenfee kaart en een geldig golfvaardigheidsbewijs (GVB), uitgegeven door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) of een buitenlandse zusterfederatie;
 • Lesnemers onder toezicht en begeleiding van de Pro; niet leden lesnemers met een geldig greenfee bewijs;
 • Voor niet leden kan de vertegenwoordiger van de Stichting op drukbezette weekenden en feestdagen een handicapeis voorschrijven om zodoende de speelsnelheid in de baan te bevorderen.

3.3. Het betreden van en het zich bevinden op de terreinen behorende bij de golfbaan en de daarbij behorende faciliteiten, zoals clubhuis, driving range etc., als lid, greenfee speler, toeschouwer of derde geschiedt altijd op eigen risico. Een ieder die zich op of in de door de Stichting geëxploiteerde faciliteiten bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben verzekerd voor schade die in causaal verband staat met zijn of haar aanwezigheid in of op de door de Stichting geëxploiteerde faciliteiten.

 

Artikel 4 Kinderen en huisdieren

4.1. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot clubhuis, driving range en golfbaan en aanhorigheden.

4.2. Het betreden van de golfbaan met huisdieren is niet toegestaan.

 

Artikel 5 Clubhuis

5.1. Het betreden van het clubhuis met golfschoenen voorzien van spikes is niet toegestaan.

5.2. Het dragen van golfschoenen met soft spikes in het clubhuis is toegestaan.

5.3. Het betreden van het clubhuis met trolleys is niet toegestaan.

5.4. Tassen en andere (golf)materialen dienen buiten het clubhuis te blijven, op de daartoe bestemde plaats. De stichting is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van deze tassen en materialen.

Lid 5.4. Roken in het clubhuis is niet toegestaan.

 

Artikel 6 Vervallen

 

Artikel 7 Etiquette en golfregels

7.1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette en golfregels die door de NGF worden gehanteerd en vastgesteld zijn door The R&A Rules Limited and The United States Golf Association , de Plaatselijke Regels (Local Rules) en de tijdelijke afwijkingen zoals van kracht op de golfbaan Ockenburgh.

 

Artikel 8 Tijdelijke afwijkingen van de Local Rules en algemene informatie

8.1. Tijdelijke afwijkingen van de Plaatselijke Regels (Local Rules) staan vermeld op het mededelingenbord in het clubhuis en bij de eerste tee en op de website www.golfbaanockenburgh.nl

 

Artikel 9 Baanreservering

9.1. Clubleden, bedrijfsleden en greenfee spelers dienen altijd een starttijd te reserveren. Hierbij dient de golfstatus (GVB, handicap, baanpermissie) en lidnummer/NGF nummer te worden opgegeven van alle spelers en door niet leden te worden aangetoond en dient te worden vermeld of wordt ingeschreven voor 9 of 18 holes.

9.2. Clubleden kunnen maximaal 7 dagen van tevoren een starttijd reserveren. Voor bedrijfsleden geldt een tijdsperiode van maximaal 4 weken vooruit (geldt voor bedrijfsevenementen).

9.3. Bij een reservering dient u alle spelers van de flight door te geven.

9.4. Indien een gereserveerde starttijd niet zal worden benut, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de receptie. Dit geldt eveneens voor de individuele speler(s) van een flight die geen gebruik maken van de gereserveerde starttijd.

9.5. Indien een gereserveerde starttijd niet zal worden benut, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de caddiemaster.

9.6. Starttijden die 20 minuten van tevoren nog niet zijn gereserveerd, kunnen ook zonder voorafgaande reservering door eenieder worden geboekt.

9.7. De vertegenwoordiger van de Stichting of de caddiemaster kan bij drukte bepalen dat drie of vierballen verplicht zijn en in welk geval één en of tweeballen geen standing zullen hebben. De nieuwe voorrangsregel t.b.v. singles wordt daarmee dan terzijde gesteld.

9.8. De vertegenwoordiger van de Stichting of caddiemaster kan bij drukte een maximale som van de handicaps van een flight bepalen.

9.9. De vertegenwoordiger van de Stichting, caddiemaster of marshal behoudt zich het recht voor om bij drukte flights te combineren. Dit kan betekenen dat uw gereserveerde starttijd naar voren of achteren verschoven kan worden.

9.10. Iedere speler moet zich persoonlijk minimaal 20 minuten voor de gereserveerde starttijd bij de receptie melden en zich daar legitimeren door middel van een ledenpas, GVB of baanpermissie om een startbewijs te verkrijgen.

 

Artikel 10 Startprocedure

10.1. De beslissingsbevoegdheid op de afslagplaats (doorgaans de eerste tee) berust bij de caddiemaster of marshal.

10.2. Tijdens wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie plaatsvinden, berust de jurisdictie bij de wedstrijdcommissie.

10.3. Men dient minimaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn.

10.4. Wie zich niet tijdig meldt bij de receptie (zie 9.11) of afslagplaats verliest het recht om op de gereserveerde starttijd af te slaan.

10.5. Bij herhaaldelijk niet tijdig verschijnen op de gereserveerde starttijd volgt een sanctie.

10.6. Na het spelen van hole 9 heeft de speler die aan de tweede ronde begint op hole 1/10 voorrang op de speler die zijn ronde gaat starten. Bij hole 1/10 moet verder naar redelijkheid en billijkheid worden ingeweven bij doorstart op de eerste tee.

 

Artikel 11 Speelsnelheid

11.1. De maximale speeltijd over 18 holes is voor een twee bal circa 3,5 uur, voor een drie bal circa 4 uur en voor een vier bal circa 4,5 uur.

11.2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de flight er voor te zorgen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het een maximum norm betreft, dus sneller spelen wordt op prijs gesteld.

11.3. Als een flight achterop raakt op de flight ervoor is het gewenst de speelsnelheid te verhogen, ook als u binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat.

11.4. Als een flight één hole verliest op de flight ervoor, is deze flight verplicht de achteropkomende flight door te laten.

 

Artikel 12 Verplichtingen van de golfspeler

12.1. Niet club of bedrijfsleden dienen, alvorens zij gebruik maken van de verschillende oefenfaciliteiten, in het bezit te zijn van een geldig bewijs van betaling hetgeen hen recht geeft op gebruikmaking van de verschillende faciliteiten. Een betaling, door een greenfee speler, dient te allen tijde voor aanvang van gebruikmaking te zijn gedaan.

12.2. Tijdens het lopen van een ronde op de baan dienen zowel clubleden, bedrijfsleden als greenfee spelers op eerste verzoek door de vertegenwoordigers van de Stichting aan te tonen over een geldig start c.q. betalingsbewijs te beschikken. Speelrechtlabels dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting.

12.3. De greenfee speler die het startbewijs bij controle niet toont of overhandigt of een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt startbewijs gebruikt, een startbewijs misbruikt of de controle van startbewijzen belemmert of verhindert, is op vordering van het bestuur, of een namens hem optredend persoon, naast de normaal van toepassing zijnde greenfee prijs, een bedrag aan boete verschuldigd zijnde 50% van de oorspronkelijke greenfee prijs. De caddiemaster/marshal is voorts gerechtigd te kiezen voor een sommatie om de baan te verlaten. In gevallen van agressie van de speler(s) in kwestie of bij dreiging met geweld door spelers kan de/het marshal/baanpersoneel daartoe de hulp van de politie inroepen.

12.4. De controle door de baan geschiedt door de caddiemaster en/of een marshal en kan tevens geschieden door het Stichtingsbestuur of haar vertegenwoordiger.

12.5. De golfspeler is verplicht de instructies op te volgen die door een namens het Stichtingsbestuur optredend persoon worden gegeven tot handhaving van de bepalingen van de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel of in het belang van de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op de golfbaan en op/in de daarbij behorende faciliteiten.

12.6. De golfspeler of bezoeker die zich op het terrein van Golfbaan Ockenburgh misdraagt dan wel eigendommen van de eigenaar, grondeigenaar (= gemeente Den Haag) en/of clubhuisexploitant beschadigt, ontvreemdt of verontreinigt, moet de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. Geen schadevergoeding wordt verlangd, indien de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige golfspeler of bezoeker niet heeft kunnen vermijden en voorzover de golfspeler of bezoeker de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

12.7. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers met standing en het naleven van het baanreglement in algemene zin, gegeven door de hierboven genoemde functionarissen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd hebben genoemde functionarissen de bevoegdheid de betreffende speler(s) te verzoeken de baan te verlaten.

12.8. Een club of bedrijfslid is verantwoordelijk voor de speelgerechtigdheid en het baangedrag van een meespelend niet lid, en is hierop aanspreekbaar.

 

Artikel 13 Baanpersoneel en pro’s

13.1. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van zijn werk altijd voorrang op de spelers in de baan. Spelers dienen te wachten met (af)slaan tot het baanpersoneel een teken geeft dat kan worden doorgespeeld.

13.2. Lesgevende pro s met hun leerling(en) hebben uitsluitend op de driving range, oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers.

 

Artikel 14 Routeaanduiding in de baan

14.1. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële looproute (evt. rijroute) aanduidingen in de baan strikt te volgen.

 

Artikel 15 Driving range

15.1. Op de driving range dient u uitsluitend af te slaan vanaf de aangegeven afslagplaatsen.

15.2. U dient uitsluitend gebruik te maken van driving range ballen.

15.3. Op de driving range dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren.

15.4. De driving range ballen zijn en blijven eigendom van de Stichting

15.5. Het ballenrapen op de driving range is verboden.

15.6. Het is ten strengste verboden ballen over de netten te slaan als gevolg van het gebruik van te lange ijzers of houten/metal woods. Het gebruik van deze lange stokken is verboden, tenzij zonneklaar is dat een speler onvoldoende afslaglengte haalt om over de netten te kunnen slaan. Spelers die zich daar niet aan houden kan gevraagd worden zich te verwijderen en eventueel de schade te vergoeden.

 

Artikel 16 Oefenbunkers en oefengreens

16.1. U dient oefenbunkers na gebruik netjes aan te harken en de hark in de standaard te plaatsen.

16.2. Na gebruik van de oefengreens dient u deze netjes en schoon achter te laten; dat wil zeggen geen golfballen laten liggen en vlaggenstokken rechtzetten.

16.3. Vervallen

16.4 In de oefenbunkers mogen driving-range ballen worden gebruikt.

 

Artikel 17 Golfuitrusting

17.1. Vervallen

17.2. Het gebruik van driving range ballen op de golfbaan is niet toegestaan. Indien leden zich aan het gebruik van driving range ballen in de baan schuldig maken kan het Verenigingsbestuur tot schorsing en eventueel royement overgaan.

 

Artikel 18 Kledingvoorschrift

18.1. Spelers en bezoekers op de golfbaan en oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en volgens de tradities en huidige golfmode.

18.2. Het betreden van de baan met golfschoenen of golflaarzen, voorzien van soft spikes of voorzien van rubber noppen geniet de voorkeur. Tennisschoenen of sportschoenen met een vlakke zool zijn toegestaan.

18.3. Schoenen met een hak of scherp profiel en schoenen met spikes zijn op de golfbaan verboden.

 

Artikel 19 Zorg voor de baan

19.1. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen, met name:

 • Pitchmarks op de greens te herstellen.
 • Bij het maken van een oefenswing op de afslagplaats het gras niet te beschadigen.
 • Bunkers aan te harken en de harken terug te leggen;
 • Uitgeslagen plaggen op de afslagen, fairway en in de rough terug te leggen en aan te drukken;
 • Golfdraagtassen ruim buiten de afslagplaats of greens neer te leggen;
 • Aangegeven looproutes (evt. rijroutes) te volgen;
 • In de zomerperiode zo weinig mogelijk door de rough te lopen;
 • Geen afval in de baan achter te laten maar afval in de aanwezige afvalbakken te deponeren.

19.2. Wanneer u een bal in een vijver heeft geslagen, mag u deze uitsluitend uit het water halen met behulp van een hengel zonder scherpe uitsteeksels waardoor schade aan het folie op de bodem en langs de oevers voorkomen kan worden.

19.3. Flightgenoten worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de baan.

19.4. Spelers dienen zich voor het starten op de hoogte te stellen van de Plaatselijke Regels (Local Rules) op de scorekaart, evenals de tijdelijke afwijkingen op het mededelingenbord in het clubhuis en/of bij hole 1.

 

Artikel 20 Gebruik van trolleys, buggy’s

20.1. Het is verboden met trolleys of buggy s te rijden over afslagplaatsen, greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, en beplante vakken e.d..

20.2. In de winterperiode (van 15 november tot 15 maart) zijn buggy’s en trolleys op de baan niet toegestaan, tenzij anders besloten door het Stichtingsbestuur. Uitgezonderd zijn trolleys met winterbanden.

20.3. In de zomerperiode mag met de buggy alleen over de paden, fairway en semi rough worden gereden en nimmer door de rough.

20.4. Bij het clubhuis dient u trolleys, golftassen en buggy s te parkeren op de daarvoor gereserveerde trolley en/of golftassen parking, respectievelijk buggyparking.

20.5. De minimum leeftijd voor het besturen van een buggy bedraagt 16 jaar.

 

Artikel 21 Roken in de baan

21.1. Het is streng verboden te roken op de tees en greens op de baan alsmede op de afslagplaatsen op de driving range. De caddiemaster en/of marshal heeft de instructie een overtreder onmiddellijk van de baan te verwijderen. Op moedwillige overtreding staat een strenge sanctie (schorsing en/of boete).

21.2. Bij bijzondere droogte en/of een algemeen rookverbod ingesteld door de gemeente Den Haag, kan dit verbod ook voor de rookzones gelden; zie hiervoor de mededelingenborden.

 

Artikel 22 Afvalverwerking op de baan

22.1. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.

22.2. In tee bakjes dienen alleen gebroken tees gedeponeerd te worden.

 

Artikel 23 Mobiele telefoons

23.1. Mobiele telefoons dienen te worden uitgezet of op een trilstand te staan gedurende het spelen op baan. U wordt verzocht slechts in noodgevallen uw mobiele telefoon te gebruiken.

23.2. Indien, in geval van nood, gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon, dient de achteropkomende flight direct te worden doorgelaten.

23.3. Noodgevallen dienen te worden gemeld aan de caddiemaster of het horecapersoneel. Het telefoonnummer staat vermeld op de borden “Parking trolleys” bij de afslagplaats en op de scorekaart.

 

Artikel 24 Verbodsbepalingen voor de golfspeler en/of bezoeker

24.1. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden het personeel op enigerlei wijze te verhinderen in de uitoefening van zijn taak alsmede hinder of overlast te veroorzaken voor overige golfspelers en/of bezoekers.

24.2. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden eigendommen van de eigenaar, de Vereniging, de grondeigenaar, bestuursleden, leden, bezoekers en personeel te beschadigen, te verontreinigen dan wel zaken te ontvreemden.

24.3. Indien en voor zover sprake is van handelingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel is de eigenaar gerechtigd een nader te bepalen passende maatregel te treffen mogelijk in de vorm van het opleggen van een schadevergoeding.

 

Artikel 25 Aansprakelijkheid

25.1. De Stichting, haar vertegenwoordiger(s), Vereniging, bestuursleden en/of personeel zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van eigendommen van clubleden, bedrijfsleden, greenfee spelers en bezoekers en/of derden Verder bestaat geen enkele aansprakelijkheid van de Stichting en de Vereniging voor schade ontstaan door opgelopen letsel /dood als gevolg van het verblijf van spelers en derden op de baan, de driving range en in het clubhuis, veroorzaakt anders dan door opzet of grove schuld van de zijde van de Stichting en/of Vereniging. Individuele aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten van een individuele bestuurder of andere functionaris kan niet aan de Stichting of de Vereniging worden toegerekend. Een ieder die zich op de golfterreinen cum annexis bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte/ongevallen en schade aan eigendommen.

25.2. Noch de Stichting, haar vertegenwoordiger, noch de Vereniging, bestuursleden en/of personeel is wettelijk of anderszins aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook, voor of tijdens het bespelen van de baan opgetreden, dan wel die is veroorzaakt door afwijking van de starttijd, om welke reden dan ook.

25.3. Noch de Stichting, haar vertegenwoordiger, noch de Vereniging, bestuursleden en/of personeel kan wettelijk of anderszins verplicht worden tot, tegen gedeeltelijke of gehele terugbetaling, terugname van een reeds betaalde greenfee.

 

Artikel 26 Procedure bij onweer

26.1. Bij onweer worden de spelers in de baan geïnformeerd.

26.2. U dient direct met het spel te beëindigen, u laat uw tas met stokken ter plekke staan en u gaat onmiddellijk naar het clubhuis of een andere veilige schuilplaats.

26.3. Indien het onweer voorbij is, worden de spelers hierover geconformeerd en mogen zij het golfspel hervatten.