25 jaar wel en wee, gelukkig veel meer wel dan wee!

Golfclub Ockenburgh heeft in haar 25-jarig bestaan vele hoogtepunten en een enkel dieptepunt gekend.

 

Van de hoogtepunten werd natuurlijk genoten en zij werden ook uitvoerig gemeld in het verenigingsblad de “Chip”. De sporadische dieptepunten werden begrijpelijk liever niet te veel gememoreerd.

Drie generaties van het clubblad de “Chip”


 

Het ging goed met de vereniging. Het ledental was in 2006 tot 450 toegenomen en er was een wachtlijst. Er waren veel golfactiviteiten en de vereniging nam inmiddels met drie teams deel aan de competitie van de NGF. Ook naast golf was er een bloeiend verenigingsleven. Veel leden verleenden de nodige hand- en spandiensten in diverse commissies, caddiemasters, marshals, en alles op basis van vrijwilligheid.

Op een belangrijk punt ging het echter niet goed en dat betrof het functioneren van de Stichting. Het was overduidelijk dat het onderhoud van de baan te wensen overliet. De relatie met het bestuur van de vereniging was moeizaam en de stichting was al een paar jaar in gebreke gebleven met het vrijgeven van de jaarcijfers.

Het verenigingsbestuur eiste meer informatie en betrokkenheid bij de besluitvorming in het stichtingsbestuur. Dat werd echter herhaaldelijk geweigerd.

Uiteindelijk kregen Ton Vermolen en Ronald Barendse, als voorzitter en penningmeester van de verenging in 2011 toegang tot de informatie over de financiële situatie van de stichting.

Al snel werd duidelijk dat er sprake was van verduistering van een aanzienlijk bedrag. Dankzij daadkrachtig optreden van het verenigingsbestuur is er in de daaropvolgende periode veel gebeurd.

Penningmeester van de Stichting, André van de Plas werd onmiddellijk uit zijn functie gezet en al zijn bevoegdheden werden hem ontnomen en tijdelijk overgedragen aan de penningmeester van de vereniging. Er werd aangifte gedaan de verduistering bij de politie.

Na enig tegenspartelen van de stichtingsvoorzitter Pieter Bogaardt werd het gehele stichtingsbestuur in april 2012 gedwongen af te treden.


 

Donkere wolken boven Golf Ockenburgh

Met name de verduistering van een heel groot bedrag bij de Stichting haalde zelfs de landelijke pers. Voor Golf Ockenburgh een heel trieste ervaring en een enorme financiële strop! Vastgesteld werd dat ten minste € 600.000 - maar vermoedelijk meer - was weggesluisd.

De penningmeester werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden en terugbetaling van de verduisterde bedragen.

Het vermoeden bestond dat ook andere bestuursleden en zeker Bogaardt op de hoogte waren van de malversaties. De terugbetaling van de gelden ging uiterst moeizaam. Bij de veroordeelde viel niets te halen. De voorzitter nam voor een veel lager bedrag de vordering over en betaalde slechts een deel daarvan terug.


 

Het was een onvoorstelbaar zware klap. De leden van de Vereniging zijn tevens participant in de Stichting en door de sterke verwevenheid van Stichting en Vereniging had deze ernstige verduistering dan ook grote impact op het reilen en zeilen van de club. Gelukkig toonden de besturen en leden een enorme veerkracht.

De weg omhoog kon weer worden ingezet en in korte tijd kwam er een plan van aanpak en niet veel later waren de financiën alweer aardig op orde. Inmiddels had het verenigingsbestuur een vijftal leden bereid gevonden om het bestuur van de stichting tijdelijk over te nemen om orde op zaken te stellen.

Dit interim-bestuur was niet alleen maar bezig met het opruimen van de puinhopen die de voorgangers hadden achtergelaten, maar werkte ook aan een gezonde toekomst. De financiële administratie werd  gereorganiseerd en overzichtelijk gemaakt. De samenwerking met de vereniging en de communicatie met de leden werd weer  genormaliseerd.

Men stelde zich ten doel de verhouding tussen stichting en vereniging op een moderne wijze vorm te geven en dit vast te leggen in nieuwe statuten na inspraak van de verenigingsleden. Na het vaststellen van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement zou de periode afgesloten kunnen worden met het installeren van een nieuw stichtingsbestuur.

Na een aantal consultaties van de leden van de vereniging is gekozen voor het model dat wij nu nog kennen: de Vereniging Golfclub Ockenburgh naast een zelfstandige Stichting Golf Ockenburgh, met een door de verenigingsleden benoemde Raad van Toezicht.

Na deze tumultueuze periode trad in 2013 een nieuw stichtingsbestuur aan en kon Bert Bruning het voorzitterschap overdragen aan Harm de Boer. Gelukkig bleven secretaris Ilonka Stempels en penningmeester Frits Beeftink op hun post in het nieuwe bestuur, zodat de continuïteit werd gewaarborgd.


 

In 2014 kondigde Harm de Boer, toenmalig voorzitter van de Stichting aan dat er al intensief werd gewerkt aan de plannen voor een nieuw te bouwen clubhuis en uitbreiding van de baan met de voormalige voetbalvelden aan de overkant van de huidige hole 4. Maar allereerst moest de Stichting in gesprek met de gemeente om de forse beperking van onze terreinen in het Masterplan Kijkduin weer grotendeels  teruggedraaid te krijgen.

Het gevaar bestond dat de drivingrange, de holes 1, 6 en 9 zouden moeten worden afgestaan. Na stevige onderhandelingen kwam de het stadsbestuur gelukkig terug van haar voornemen. In juni 2014 ging de huur van die voetbalvelden in en werd begonnen met de sloop van de oude voetbalkantines. De gedachte was dat de twee nieuwe holes in september 2015 bespeelbaar zouden zijn, maar dat viel helaas tegen.

Hole 6 en 7


 

Een kleine greep uit de ondervonden tegenslagen: asbest in het kwadraat, “spook”-aansluitingen van Joulz en Stedin, geen optimale communicatie tussen de gemeentelijke diensten onderling en een bomenkapvergunning die veel te laat werd verleend.

Dat laatste leverde wel een bekeuring op, ondanks de toezegging van Golf Ockenburgh om voor ruime herbeplanting met nieuwe bomen te zorgen en het streven om de golfbaan te laten voldoen aan de milieueisen van “Committed to Green”.

Op 14 december 2014 opende wethouder Karsten Klein van Loosduinen de verlichte en verwarmde drivingrange van Golf Ockenburgh.


 

En de “Grand Opening” van de nieuwe holes 6 en 7 vond uiteindelijk op 1 april 2016 plaats. Ook deze holes zijn ontworpen door de golf- en landschapsarchitect Gerard Jol.

De leden konden bijdragen in de kosten door het “adopteren” van een eigen kavel, bunker of een boom op deze holes. Met vijf par 4 en vier par 3 holes werd ook de NGF B-status verkregen.

Ondertussen werd ook gewerkt aan de plannen voor een nieuw clubhuis. Er lag al een onmiddellijk afdwingbare eis van de gemeente om het oude clubhuis te verwijderen, tenzij er een concreet nieuwbouwplan zou komen.

En eerlijk gezegd was het oude, uiterst gezellige clubhuis -sinds 2005 in gebruik - ook wel aan vervanging toe.

 

                           Opening van holes 6 en 7 door wethouder Rabin Baldewsingh

* * * * *