Locatie: Clubhuis
Aanvang: 19:30 uur
Status: Concept

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter Anneke Malherbe opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er
zijn 70 leden aanwezig en er is 1 machtiging ontvangen. Anneke memoreert dat dit een
bijzondere ALV is omdat er eindelijk weer na Corona een fysieke bijeenkomst met de
leden mogelijk is in het clubhuis, dat fraai is ingericht door onze nieuwe horeca (Serra).
Een bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: Cor de Boers, Els
Verheijden, Marijke Verschoore, Hans de Ruiter, Jan Nicolai, Esther van der Gulik, Jelle
de Jong, Letty Koene, Nelis Koene, Ilonka Stempels, Hein Stempels, Reidun Lutje
Schipholt, Raymond van Gelder, Marion van der Vegt, Wim Nagtzaam, Nel Haaksma,
Ernst Haaksma, André Smit, Dorien van Rinsum, Jan Klein, Elisabeth Nijland, Dizzy de
Wijngaert en Conny van der Voort.
Er zijn geen andere mededelingen en/of ingekomen stukken.

2. Financiën vereniging (Golfclub Ockenburgh)

Financieel jaarverslag 2021

Wil van Leeuwen, die in het bestuur tijdelijk de rol van penningmeester heeft
overgenomen van Otto Franssen, licht het financieel jaarverslag van de vereniging over
2021 toe. De afgelopen twee jaren zijn door Corona ook in financieel opzicht afwijkende
jaren geweest. Veel activiteiten konden door de pandemie niet worden uitgevoerd,
waardoor de uitgaven in 2020/2021 significant lager waren dan begroot. Aangezien de
reserves van de vereniging in de afgelopen jaren voldoende waren, heeft het bestuur
besloten om in 2020 de leden een voucher te geven van €25,- ter besteding in de club en
hebben de personen die in 2021 lid waren een eenmalige korting ontvangen op de
contributie á €40,-. Het resultaat over het boekjaar 2021 is door genoemde teruggaven
negatief (groot -€9.417,-) en in zijn geheel ten laste gebracht van het eigen vermogen.
De vrijstelling van de contributie over 2022 is hierin al verdisconteerd en zal geen impact
hebben op het eigen vermogen in 2022.

Verslag van de kascommissie over 2021

Cora Meyers voert het woord namens de kascommissie, die verder bestaat uit Maria
Moesman (afwezig met kennisgeving) en Peter Fritzlin. De kascommissie heeft de
jaarrekening over het verenigingsjaar 2021 gecontroleerd aan de hand van de financiële
administratie. De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administratie een
goed beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging en verklaart de
gepresenteerde cijfers over het boekjaar 2021 voor akkoord. Het voorstel om het bestuur
décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid wordt met algemene stemmen
door de vergadering aangenomen.

3. Informatie van het Stichtingsbestuur (SGO)

Horeca

Ed Schook (voorzitter SGO) geeft een toelichting op de nieuwe horeca (Serra). Aanleiding
voor het aantrekken van een nieuwe horeca was het feit dat eind vorig jaar de bestaande
horeca het SGO bestuur heeft laten weten de werkzaamheden te willen stoppen. In
eerste instantie zou er nog sprake zijn van een overbruggingsperiode van 3 maanden,
maar uiteindelijk wilde men toch op 31 december de werkzaamheden definitief
beëindigen. Na overleg en afstemming met de Raad van Toezicht (RvT heeft het SGO
bestuur toen onmiddellijk actie ondernomen voor het aantrekken van een nieuwe
horecaondernemer. In overleg met het verenigingsbestuur zijn eerst criteria vastgesteld
voor de selectie van de nieuwe horeca. Belangrijke punten hiervoor waren de
verbeterpunten die de leden zelf naar voren hadden gebracht via de Players First
enquête, zoals bijvoorbeeld meer service, een betere kwaliteit en betere hygiëne.
Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met 4 partijen die zich bij het bestuur hadden
aangemeld. Uiteindelijk is de keuze unaniem – mede gesteund door het
verenigingsbestuur en de RvT – gevallen op Serra. Serra had de wens om het clubhuis
wat ‘warmer’ aan te kleden, dat ook een veelgehoorde wens was van de leden. Een
voorstel daartoe van Serra is met Eric Hofstede uit het SGO bestuur afgestemd en na
goedkeuring en financiële ondersteuning van het bestuur uitgevoerd. Serra is gestart op
9 maart j.l. Op basis van feedback van de leden is recent een constructief gesprek
gevoerd met Serra om tot enkele aanpassingen te komen. Een voorbeeld hiervan is de
menukaart waar de prijzen van bepaalde consumpties zijn verlaagd en waar aan de
‘onderkant’ van de menukaart het assortiment verder is uitgebreid. Ook is opgemerkt dat
Serra onvoldoende bekend was met de diverse activiteiten die door de commissies
worden uitgevoerd, wat het soms lastig maakt voor Serra om daar goed op in te spelen.
Het verenigingsbestuur heeft daarom een actie genomen om proactief de activiteiten
kalender met Serra door te nemen, zodat men een goed beeld krijgt wat de verschillende
activiteiten inhouden en wie men daarvoor kan benaderen om deze wijze tot een betere
afstemming te komen in aanbod, service en prijs. Het SGO bestuur staat uiteraard altijd
open voor verdere feedback van leden, die men mee zal nemen in het periodieke overleg
dat met Serra wordt gevoerd over de horeca. Met betrekking tot de hygiëne in het
clubhuis, toiletten, etc. merkt Ed op dat deze sterk is verbeterd nu daarvoor een
professioneel schoonmaakbedrijf wordt ingehuurd.

Eric Backers vraagt of Serra ook meer rekening wil houden met de tijden waarop
activiteiten plaatsvinden. Als voorbeeld wordt de herenochtend op maandag genoemd,
die in het zomerseizoen al start om 8:15 uur. Het zou fijn zijn als de wedstrijdleiding en
de heren vooraf gelegenheid hadden om een kopje koffie te drinken. Het punt wordt
onderkend en is reeds met Serra opgenomen.

Saskia Klap stelt de vraag of alles via de events manager van Serra (Lisa Fierinck)
besproken moet worden, die soms lastig te bereiken is. Ed Schook antwoordt dat ook
voor Lisa golf nieuw is en dat zij tijd nodig heeft om een beter beeld te krijgen van de
activiteiten en de wensen van de diverse commissies. Het is prettig om één vast
aanspreekpunt te hebben bij Serra en met de eerdergenoemde actie om de activiteiten
kalender door te nemen verwacht het bestuur dat ‘vraag en aanbod’ beter op elkaar kan
worden afgestemd. Lisa werkt op diverse locaties en is dus niet altijd op Ockenburgh. De
secretaris van de vereniging zal een actie nemen om de contact gegevens van Lisa aan
de commissies door te geven.

Gerry van Weelden en Johan Kooper stellen de vraag of het ook mogelijk is om
consumpties op naam te stellen en te betalen in plaats van alleen per tafel. Ed antwoordt
dat ook dit punt met Serra is besproken en dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor
dit probleem.

Linda Dirkse stelt de vraag of er bij bepaalde activiteiten wel voldoende personeel is.
Soms zijn de wachttijden erg lang. Ed zegt toe dit punt te bespreken met Serra. Margot
Verkaart vraagt aandacht om geen glaswerk de baan mee in te nemen. Ed merkt op dat
plastic flesjes met water nu verkrijgbaar zijn bij Serra.

Ed sluit af met de opmerking dat de ambitie van Serra is om een hoog niveau van service
en kwaliteit te bieden en om het iedereen in onze club naar de zin te maken. Niet alles
loopt in het begin meteen vlekkeloos, maar men staat open voor kritiek en suggesties ter
verbetering. Tenslotte vraagt Ed een applaus voor Harm de Boer die via zijn uitgebreide
netwerk aan contacten een belangrijke rol heeft gespeeld om het eerste contact te
leggen tussen de club en Serra.

Baangebruik
Frans geeft – met dank aan Ilonka Stempels - een toelichting op de cijfers uit Intogolf
over het baangebruik in 2021. Volgens Frans is de perceptie over het baangebruik soms
anders dan de cijfers doen vermoeden. De belangrijkste punten waren de volgende:

• De verhouding tussen leden en greenfee spelers is 80 % - 20 %. Er is weliswaar
netto meer gespeeld door greenfee spelers, maar dat geldt in dezelfde mate ook
voor de leden, waardoor de verhouding niet is veranderd;
• Er waren het afgelopen jaar circa 15.000 reserveringen en zijn er circa 70.000
rondes gelopen;
• Het aantal no shows bedraagt slechts 0,28 % en het aantal te laat afgemeld is
0,31% in verhouding tot het aantal reserveringen;
• De omzet in greenfees bedroeg €310.000,- en de omzet van de driving was
€90.000,-. Beide omzetten zijn sinds Corona behoorlijk gestegen.

Johan Kooper en Marc Pleysier stellen de vraag waarom annulering tot 36 uur voor de
starttijd digitaal wel mogelijk is, maar daarna niet meer. Dit is volgens Frans landelijk zo
ingesteld in Intogolf. Na 36 uur dient afmelding altijd via de caddiemaster te gebeuren.
Aanvullend geeft Liesbeth Frequin aan dat dit destijds op verzoek van de caddiemasters
is veranderd, zodat zij dan beter zicht hebben op de afmeldingen en leden, die overdag
bellen voor starttijden, beter kunnen helpen. Frans zegt toe hier met Ilonka nogmaals
naar te kijken.

Financiën Stichting

Ron de Vos geeft een uitgebreide toelichting op de financiële cijfers van de Stichting in de
afgelopen drie jaar, waarbij wordt aangetekend dat de cijfers over 2021 nog voorlopige
cijfers zijn. Door Corona was aanvankelijk de angst dat de inkomsten sterk zouden
terugvallen, terwijl de kosten zouden doorlopen, met mogelijk liquiditeitsproblemen tot
gevolg. Dit is gelukkig niet gebeurd. De inkomsten van greenfees en driving range zijn de
afgelopen twee jaar sterk gestegen en hebben de verminderde opbrengst van de horeca
in deze periode meer dan voldoende gecompenseerd. De sterke daling van de horeca
inkomsten in 2021 was mede het gevolg van het feit dat de Stichting bij beëindiging van
het contract uit coulance overwegingen een behoorlijk gedeelte van de pacht heeft
kwijtgescholden. Aan de lastenzijde vielen de kosten in de afgelopen twee jaren lager uit
dan begroot. Dit kwam mede door de lagere kosten voor de baan omdat er geen grond
huur betaald hoefde te worden aan de Gemeente Den Haag voor het gebruik van de baan
in de periode dat de baan door Corona gesloten was. Het netto bedrijfsresultaat is na
aftrek van de vennootschapsbelasting gestegen van €88k in 2019, naar €231k in 2020
en €210k in 2021. Door het gestegen bedrijfsresultaat is het vermogen van de Stichting
toegenomen van €454k in 2019 tot €895k in 2021. De financiële positie van de Stichting
kan hiermee zondermeer als gezond gekwalificeerd worden. Dit maakt de ruimte vrij om
verdere investeringen te doen, zoals de voorgenomen upgrade van de drivingrange.

Baanonderhoud en Driving Range

Eric Hofstede geeft een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen
twee jaar. Zo is hole 2 aangepakt, waarbij de bunker is verdwenen en de kuil achter de
teebox is opgevuld en van nieuwe graszoden is voorzien. Op de werkplaats is een
waterdichte vloer aangebracht om het groenafval te kunnen composteren. Vanwege
milieueisen mag het groen niet meer direct ergens op de baan gestort worden en het
gebruik van groencontainers, die werden afgevoerd, liep aardig in de papieren. Verder
zijn de netten verhoogd op de driving range. Een belangrijke investering was de aanleg
van de beregeningsinstallatie, waar we nu al de eerste verbeteringen van zien op de
baan en op de greens. Bij hole 8 is een bestrating naar de bovengelegen afslagplaats
aangelegd. De green bij hole 1 wordt thans gerenoveerd en is nu al ingezaaid. De
verwachting is dat de nieuwe green binnen 3 maanden weer gebruikt kan worden. De
oude grond is gebruikt om de voor-green op te hogen. Uiteindelijk hopen we met deze
verbeteringen aan de green dat ook de schimmel wegblijft of beter bestreden kan
worden. Eric geeft aan dat in overleg met de greenkeeper en mede afhankelijk van de
resultaten nog bekeken wordt of een vergelijkbare renovatie ook zal worden toegepast
op de andere (oudere) greens. Het doorzaaien en verticuleren van de grond heeft in
combinatie met de beregening al een sterk positief effect laten zien op de kwaliteit van
de greens. In ieder geval zal er per jaar nooit meer dan één green gelijktijdig
gerenoveerd worden, omdat dat een voorwaarde is om de baan in het seizoen qualifying
te houden. Tenslotte is voor onderhoud van de beregeningspompen bij de vijver van hole
4 een houten aanlegsteiger aangelegd.

Daarna geeft Eric een uitgebreide toelichting op de plannen voor de nieuwe driving
range. Het plan omvat 18 afslagplaatsen verdeeld over 2 verdiepingen, inclusief twee
overdekte en afsluitbare ruimtes voor de pro’s om les te kunnen geven. De pro’s zijn bij
de ontwikkeling van deze plannen betrokken geweest. De bovenverdieping zal vooralsnog
niet voorzien worden van een overkapping. Verder wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn om de afslagplaatsen te voorzien van een tracer of tracking systeem.
De verwachting is dat met een dergelijk systeem het oefenen op de driving range
interessanter zal worden voor leden en andere golfers, waardoor het gebruik verder zal
toenemen. Het ontwerp van de Driving Range is gemaakt door Hans Tomassen, die ook
de architect is geweest van ons nieuwe clubhuis. Er is een bouwteam opgericht om dit
project verder te realiseren. De voorlopige kosten worden geschat op circa €300k.

Martin Olsthoorn merkt op dat de driving range met deze opzet niet verlengd zal worden
en vraagt of er nog restricties komen voor het gebruik van de afslagplaatsen op de 1e
verdieping. Eric beaamt dat – vermoedelijk kan er op de 1e verdieping alleen met ijzers
afgeslagen worden. Ellen de Jong vraagt naar de status van de ballenautomaat. Eric
geeft aan dat het leasecontract van de huidige ballenautomaat afloopt. Het plan is om
een nieuw apparaat aan te schaffen of te leasen met een grotere capaciteit dan de
huidige machine. Reginald Brouwer stelt de vraag wat er gebeurt als we toch de
beschikking zouden krijgen over de sportvelden naast het clubhuis. Eric geeft aan dat
hierover intensief contact is geweest met de gemeente Den Haag en dat de gemeente
heeft bevestigd dat er de komende 5 jaar niets aan de huidige situatie zal veranderen.
Verder is vernomen dat er ook plannen zouden bestaan om een zwembad te realiseren
op de Wijndaelerweg. Details hierover ontbreken echter op dit moment. Leo de Boers
vraagt waar de plek komt om de trolleys en buggy’s schoon te spuiten en te wassen. Eric
legt aan de hand van de schetsen uit dat hierin voorzien is nabij de lesruimte van de
pro’s en dat de locatie niet tot noemenswaardige overlast zal leiden.

Eric Backers stelt de toelichting van Eric op het baanonderhoud op prijs. Hij zou evenwel
graag zien dat er door de Stichting proactief en meer uitgebreid over het geplande
baanonderhoud gecommuniceerd wordt naar de leden. Verder heeft Eric nog enkele
specifieke vragen over de renovatie van hole 1:

 • Is er kans dat door het gebruik van de oude grond de schimmel zich nu verder
  uitbreidt en ook het gebied buiten de green aantast of van buiten weer de nieuwe
  green aantast?
 • Had het rupsvoortuig niet op andere wijze naar de locatie getransporteerd kunnen
  worden, omdat er nu schade is veroorzaakt aan bijvoorbeeld de nieuwe
  oefenplaats en de fairways op hole 1 en 9?
 • Is het mogelijk om de oude hole 1 open te stellen voor normaal gebruik en dan op
  de bestaande hole 1 enkele oefenplekken voor de pro’s in te richten?

Eric geeft een eerste reactie op de gestelde vragen:

 • Hoe de schimmel zich zal gedragen is niet vooraf te voorspellen en zullen we
  moeten afwachten;
 • Het gebruik van de oude hole 1 is wel overwogen, maar uiteindelijk is niet voor
  deze oplossing gekozen. Het oefengebied op de oude hole 1 is eindelijk gereed en
  veel spelers en de pro’s vinden het fijn dat ze de oefenfaciliteit nu kunnen
  gebruiken. Wat betreft lengte maakt het verder nauwelijks uit of je zou spelen op
  de oude hole 1 versus de ingekorte nieuwe hole 1. Een ander nadeel is het
  afstandsverschil dat zou worden gecreëerd van de oude hole 1 naar de bestande
  hole 2 (circa 250 meter). Verder wordt opgemerkt dat de baan nu qualifying blijft.

Anneke dankt de bestuursleden van de Stichting voor hun duidelijke uitleg en bijdrage
over de diverse onderwerpen en vervolgt de vergadering.

4. Verslag Raad Van Toezicht (RvT)

Anneke introduceert Mark Rog als voorzitter van de Raad van Toezicht en memoreert
kort het plotselinge overlijden van Rob Michels als RvT lid in september vorig jaar, die
daarna is opgevolgd door Karl-Heinz Lauret.

Mark geeft een toelichting op de bestuurlijke organisatie met de Stichting, de Vereniging
en de Raad van Toezicht. De leden zijn lid van de vereniging en de NGF, én daarnaast
ook participant in de Stichting. Dit laatste is volgens Mark ook de belangrijkste reden dat
de leden zicht willen houden op met name het financiële reilen en zeilen van de Stichting.
Het toezicht op de Stichting wordt uitgevoerd door de RvT, bestaande uit drie leden die
allen worden benoemd door de ALV. De Stichting is verantwoordelijk voor de algehele
exploitatie van de baan. De contracten die daartoe met derden worden afgesloten
worden door de RvT getoetst en geaccordeerd. De RvT heeft tweemaal per jaar een
overleg met de Stichting. Daarnaast vindt er regelmatig ad-hoc overleg plaats als er
besluiten moeten worden genomen over plannen van de Stichting die de goedkeuring
van de RvT vereisen. Een belangrijk uitgangspunt waar de RvT naar kijkt is de mogelijke
impact van de voorgenomen plannen en besluiten van de Stichting op de continuïteit van
de club. Voorbeelden van onderwerpen waar de RvT bij betrokken is zijn onder andere de
benoeming van een nieuwe bestuurder van de Stichting, vaststelling van de jaarstukken,
meerjarenbeleidplan en begroting, eventuele wijziging van de statuten, contracten met
derden (bijvoorbeeld de aanstelling van Ricardo Damsteeg en de contracten met
Oosthoek en Serra) en voorgenomen investeringen die een bepaald bedrag te boven
gaan, zoals de nieuwe driving range.

De ALV dankt Mark voor zijn heldere uiteenzetting, waarna de voorzitter de vergadering
schorst voor een korte pauze.

5. Goede Doel

Anneke geeft het woord aan Wil van Leeuwen die een toelichting geeft op de activiteiten
van de Goede Doelen commissie in de afgelopen jaren. Met de Goede Doelen commissie
tonen we volgens Wil als club onze sociale en maatschappelijke betrokkenheid bij de
samenleving en de gemeente Den Haag specifiek. In 2020 is de commissie van
samenstelling veranderd en zijn Maria Moesman en Ellen de Jong afgetreden en is het
stokje overgenomen door Saskia Klap en Ineke van de Kuinder. In de najaars ALV van
2019 is destijds door de ALV het besluit genomen om de Special Olympics als goede doel
te kiezen. Door Corona werd dit event echter met een jaar vertraagd. Er zijn diverse
activiteiten door de commissie georganiseerd om geld hiervoor bijeen te brengen.
Uiteindelijk is aan de Special Olympics een bedrag geschonken van €1300,-, dat lager
was dan het bedrag dat met de activiteiten was opgehaald. Dit had te maken met het feit
dat de opzet van het event kleiner was dan oorspronkelijk gepland en door het feit dat de
organisatie van Special Olympics ook over eigen middelen beschikte. In lijn met het ALV
besluit destijds om het bedrag van de Goede Doelen te besteden aan golfers met een
handicap, is daarom besloten het resterende bedrag (circa €4000,-) te besteden aan Golf
voor Gehandicapten (GvG). Op dit moment loopt er een pilot voor GvG waar diverse
leden als vrijwilliger bij betrokken zijn. In de nieuwsbrief is hierover al bericht. In de ALV
in het najaar zal van deze pilot verslag worden gedaan en zal er een voorstel worden
voorgelegd of en hoe we hier mee verder willen gaan.

Wil geeft vervolgens het woord aan Saskia Klap die namens de commissie het Goede
Doel voor 2022 bekend maakt. Saskia geeft aan dat er per mail 3 verschillende doelen
aan de leden zijn voorgelegd ter stemming. Na het tellen van de uitgebrachte stemmen
is Stichting Lotje gekozen als het Goede Doel voor 2022. Saskia geeft in het kort aan
waar de Stichting Lotje zich voor inzet. Door de commissie zullen door het jaar heen
diverse activiteiten voor Lotje worden georganiseerd, zoals de Goede Doelen wedstrijd op
1 mei en een pub-quiz in september. Anneke bedankt Saskia hartelijk voor de inzet en
roept de leden nogmaals op om zich in te schrijven voor de diverse activiteiten die de
commissie organiseert.

6. Wijzigingen in commissies

Anneke geeft een overzicht van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de
commissies van de vereniging:

 • John Goedschalk en Rob Olie zijn afgetreden als lid van de GEO commissie;
 • Ruud van Steveninck en Matthias Brouwer zijn toegetreden tot de heren
  commissie;
 • Andre Verkaart is toegetreden tot de Regel & Handicap commissie.

Anneke wenst de nieuwe leden veel succes met hun werkzaamheden en bedankt de
aftredende commissieleden ook namens de ALV hartelijk voor hun inzet in de afgelopen
jaren met overhandiging van een Serra bon.

Verder geeft Anneke aan dat de Golfweek dit jaar wordt georganiseerd door Marc
Pleijsier, Andre Verkaart, Margot Verkaart en Anneke Clarke. De Golfweek is het grootste
evenement dat we als vereniging jaarlijks organiseren. Dit jaar zal daar nog een speciaal
tintje aan toegevoegd worden met het vieren van het 25- en 40-jarig jubileum van de
vereniging en de Stichting op het eind van de Golfweek op 24 en 25 juni. Bij het
organiseren van de jubileum activiteiten zijn behalve Anneke ook Andy van der Rijt,
Herman Weimar en Carla van Aggelen betrokken. In het kader van het jubileum zal er
een speciale pub-quiz worden georganiseerd met vragen over de clubhistorie. Degenen
die zich daarop willen voorbereiden kunnen hun kennis bijspijkeren via de website waar
door Herman allerlei wetenswaardigheden over de club zijn geplaatst. Verder zijn er twee
wedstrijden en ter afsluiting een feest met eten, drank en muziek.

7. Wijzigingen in het verenigingsbestuur

Door de ALV worden Annemarie Destree en Reginald Brouwer benoemd in het
verenigingsbestuur. Annemarie volgt Loes Pors op, die aftreedt als bestuurslid en vicevoorzitter.
Reginald volgt Otto Franssen op als penningmeester. Wil van Leeuwen neemt
de rol van vice-voorzitter over van Loes. Beide nieuwe bestuursleden stellen zichzelf kort
aan de ALV voor.

Anneke neemt vervolgens het woord om Loes uitgebreid te bedanken voor haar inzet en
het vele werk dat zij de afgelopen jaren in het bestuur heeft verzet. Namens het bestuur
en de leden worden bloemen en een cadeau aan Loes overhandigd. Loes bedankt het
bestuur en de leden op haar beurt voor het vele vertrouwen dat zij in de afgelopen jaren
heeft gekregen. Ze heeft het werk met veel plezier gedaan en memoreert ook nog de
vele vrijwilligers die dagelijks betrokken zijn bij het wel en wee van de club.

Ook is er nog een speciaal woord van dank en bloemen voor Damy van Wilgen, die het
bestuur is blijven ondersteunen met het beheer van de financiën van de vereniging toen
Otto Franssen zijn taken moest neerleggen om persoonlijke redenen. Damy bedankt op
zijn beurt de ALV voor de samenwerking en wenst Reginald veel succes toe in zijn nieuwe
rol.
Tenslotte wordt Cora Meyers als oud-voorzitter door Anneke in het zonnetje gezet. Cora
heeft door Corona geen waardig afscheid kunnen nemen in de ALV. Door de ALV wordt
dit met applaus ondersteund. Ook Cora memoreert de hechte samenwerking met de
leden, vele vrijwilligers en de bestuursleden, die zij in haar bestuursperiode ondervonden
heeft. Cora blijft actief en betrokken bij de club als marshal en in diverse commissies.

8. Rondvraag

Eric Backers verzoekt het bestuur om nogmaals met de stichting te overleggen of het
niet beter is om de oude hole 1 te gebruiken in plaats van de nu tijdelijk ingekorte
bestaande hole 1 als gevolg van de renovatie. Wil van Leeuwen suggereert om de
antwoorden op de vragen in de nieuwsbrief te plaatsen, zodat de andere leden dit dan
ook tot zich kunnen nemen. Het bestuur zegt toe hierop terug te komen.

Anneke Kooper vraagt of bij de renovatie van het toilet op hole 4 het urinoir verwijderd
kan worden. Het bestuur zal dit bespreken met de Stichting.

Margot Verkaart vraagt of de TV in het clubhuis weer aangezet kan worden om
golfwedstrijden te kunnen bekijken. Anneke geeft aan dat dit door technische problemen
niet mogelijk was, maar zodra deze verholpen zijn weer zal gebeuren.

Ed Lakwijk vraagt of de Vereniging de leden kan garanderen dat het spelen ook in de
toekomst betaalbaar blijft. Wil van Leeuwen geeft aan dat het in ieders belang is – dus
ook van de Stichting - om het spelen betaalbaar te houden. De Stichting beaamt dit. Het
bestuur zal dit onderwerp zoals gebruikelijk blijven monitoren.

Ron Tazelaar vraagt aandacht voor het feit dat er recent twee elektrische fietsen zijn
gestolen uit de fietsenstalling. Advies is om je fiets ook met een ketting te zekeren aan
de paaltjes die daarvoor aangebracht zijn.

Aanvullend vraagt Margot Verkaart waarom de lockerruimte overdag nog steeds open is.
Frans Parker Verboom van de Stichting geeft aan dat dit een ‘erfenis’ is uit Corona tijd,
maar dat er nu geen reden meer is om de lockerruimte open te houden. De gebruikers
van de lockerruimte kunnen met behulp van hun pasje toegang tot de lockerruimte
krijgen. De Stichting zal dit oppakken.

11. Sluiting

De voorzitter Anneke Malherbe bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit
de vergadering om 22:30 uur.

Anneke Malherbe, voorzitter                     Paul Rocchi, secretaris