Inleiding

In dit document wordt onder Golf Ockenburgh verstaan: de Golfclub Ockenburgh en de Stichting Golf Ockenburgh.
Golf Ockenburgh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Golf Ockenburgh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Golf Ockenburgh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en participanten

Persoonsgegevens van clubleden en participanten worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Deelname aan verenigingsactiviteiten
 • Administratieve doeleinden
 • Informeren van de leden over Golf Ockenburgh en aanverwante activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap cq. de participatie-overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Foto.

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men lid of participant is en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Permanent ten behoeve van het erfgoed van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van abonnees over Golf Ockenburgh en aanverwante zaken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is aan- of afmelding voor de nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Salarisgegevens;
 • BSN;Kopie-ID;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de duur van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten (bijv. greenfeespelers) worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitgeven van op naam gestelde producten;
 • Het informeren van klanten over Golf Ockenburgh en aanverwante zaken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van (mogelijk) geïnteresseerden

Persoonsgegevens van (mogelijk) geïnteresseerden worden door Golf Ockenburgh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking over Golf Ockenburgh.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Golf Ockenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Golf Ockenburgh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u gezien wordt als een (mogelijk) geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de ledenadministratie;
 • Registratie van lidmaatschappen bij de Nederlandse Golf Federatie;
 • Het verzorgen van de internetomgeving t.b.v. baanreserveringen en aanverwanten zaken;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website.
 • Informeren van de leden over Golf Ockenburgh en aanverwante activiteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Golf Ockenburgh bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal

Golf Ockenburgh is terughoudend met het publiceren van tot personen herleidbaar beeldmateriaal.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Golf Ockenburgh van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft verder altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golf Ockenburgh
Wijndaelerweg 125
2554 CA Den Haag
070-3258904
info@golfockenburgh.nl