De Stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit drie personen die allen lid zijn van de Golfclub en waarvan één tevens bestuurder is van de Golfclub.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Golf Ockenburgh.

Belangrijke besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, zoals:

  • benoeming van een bestuurder;
  • vaststelling van de jaarstukken;
  • vaststelling en wijziging van het meerjarenbeleidsplan met daarbij behorend businessplan, investeringsbegroting en voortschrijdende begroting voor de komende vier jaren;
  • vaststelling van de begroting voor het komende jaar;
  • het aangaan van geldleningen.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mark Rog (voorzitter)

Paul Rocchi (secretaris)

Rob Michels (lid)