Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Golfclub Ockenburgh nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 22 april 2024, aanvang 20:00 uur in het clubhuis aan de Wijndaelerweg.

Bij deze uitnodiging vindt u de agenda en een machtigingsformulier dat u kunt gebruiken om iemand namens u te laten stemmen.

Onderliggende stukken voor deze vergadering kunt u vinden in het ledendeel van de website.

In verband met het tekenen van de presentielijst wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Paul Rocchi, secretaris

 

____________________________________________________________________________________________________

Agenda

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
 2. Notulen ALV 27 november 2023 (ter goedkeuring)
 3. Financiën:
  ■ Verklaring kascommissie
  ■ Financieel jaarverslag GCO 2023 (ter goedkeuring)
 4.  Informatie van het Stichtingsbestuur
  ■  Drivingrange en overige baanaangelegenheden
  ■ Financiële situatie
 5.  Goede Doel 2024
 6.  Wijzigingen in bestuur en commissies (mededeling*)
 7.  Rondvraag
 8.  Sluiting

*) Toelichting punt 6:  dit punt is pro forma opgenomen. Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. Evenmin zijn er tot nu wijzigingen in de samenstelling van de diverse commissies.

Gezien de agenda lijkt het niet nodig om tussentijds een pauze in te lassen. Na afloop kan er onder genot van een drankje en bitterbal verder worden nagepraat.

 

____________________________________________________________________________________________________